Dala život zdravému synovi!

23.02.2009 14:47

 

A woman who weighs 37 pounds, stands 3 feet tall and uses a wheelchair has given birth to her first child. 
Eloysa Vasquez, 38, suffers from Type 3 osteogenesis imperfecta, a disorder that makes bones soft and brittle.

Her tiny, distorted body left little room for a fetus to grow and Vasquez suffered two miscarriages before doctors at Stanford University's Lucile Packard Children's Hospital delivered her son, Timothy, by Cesarean section Jan. 24. 

Její maličké, zdeformované tělo poskytlo pro růst plodu pouze minimum prostoru a Vasquez prodělala dva potraty před tím, než jí lékaři ze Stanfordské Univerzitní Lucile Packard Children´s Hospital dali syna, Timothyho, císařským řezem 24.1.2006

"We just took one day at a time. We had a lot of people praying for us. We just believed ... and here we have our son," Vasquez told The Fresno Bee for a story Thursday. 
Baby Timothy weighed only 3 pounds, seven ounces because doctors had to deliver him eight weeks prematurely to protect the mother's fragile health. The child did not inherit his mother's genetic condition.  

"Jednoho dne jsme se vzali. Měli jsme spoustu lidí, co se za nás modlili. My jsme jen věřili...a tady máme našeho syna," říká Vasquez. 
Malý Timothy vážil pouze 1,36 kilo protože lékaři jej vyjmuli o 8 týdnů předčasně, aby ochránili matčino křehké zdraví. Děťátko naštěstí nezdědilo matčinu genetickou kondici.

Vasquez' husband, Roy, said his wife's small stature can be deceiving: "She's a strong lady."  

Vasquezin manžel Roy říká že malá postava jeho manželky jen klame: "Je to silná žena."

According to the university, only one in 25,000 to 50,000 births are to a mother with osteogenesis imperfecta, and even fewer involve moms with the severe form with which Vasquez was born.  

Podle univerzity, jen jedno z 25.000 na 50.000 narození je matkám s osteogenesis imperfecta a pouze několik zahrnuje matky s tak těžkou formou, s jakou se narodila Vasquez.

Obstetrician James Smith estimated Timothy's birth was a one-in-a-million event.  

Porodník James Smith odhaduje Timothyho narození jako jeden případ z milionu.