Stacey Herald - nejmenší máma na světě!

23.02.2009 14:45

 

 

A woman who is just 28 inches tall believes she has set the world record for the smallest person ever to give birth.

Žena, která měří pouhých 72 cm věřila, že se stane nejmenší osobou, která kdy dala život dítěti.

Stacey Herald was told by doctors that having a child could kill her, crushing her internal organs.

Stacey Herald bylo doktory sděleno, že být těhotná by ji mohlo zabít - rozmačkat její vnitřní orgány.

But the 33-year-old recently gave birth to her second daughter, Makya, who measured 18ins when she entered the world.

Ale ona ve svých 33 letech dala život své druhé dceři - Makyi, která měřila 45,7 cm, když přišla na svět.

Guinness World Records is now investigating whether Mrs Herald, from Dry Ridge, Kentucky, US is officially the smallest mother on earth.

Guinnessův svět rekordů nyní zkoumá, zda je paní Herald z Dry Ridge, Kentucky, US skutečně oficiální nejmenší matkou na světě.

Makya, who is "growing like a weed", is expected to reach an average height.

U Makyi, která "roste jako z vody", se očekává, že dosáhne obvyklého vzrůstu.

But her 16-month-old sister Kateri suffers from the same condition as her mother, Osteogenesis Imperfecta.

Ale její 16ti měsíční sestra Kateri trpí stejnou nemocí jako její matka - Osteogenesis imperfecta.

The genetic disorder, sometimes known as Brittle Bone Disease, causes weak and fragile bones and underdeveloped lungs.

Tato genetická porucha, často známá jako "nemoc křehkých kostí", způsobuje slabé a křehké kosti a špatně vyvinuté plíce (a další ).

Mrs Herald and her husband - who is 5ft 9in tall - believe their children are gifts from God.

Paní Herald a její manžel, který měří 173 cm, věří, že jsou jejich děti dary od Boha.

She said: "My whole life I've been told that I wasn't able to have children. I would not live through the pregnancy, that with the size of my torso, the baby would grow up underneath my lungs and smother out my lungs and my heart and we would both die. And something inside me just didn't believe that."

Stacey říká: "Celý život mi říkali, že nebudu schopná mít děti. Že nebudu moc žít, když budu těhotná, protože kvůli mému malému tělu mi bude dítě růst až pod plícemi a pod srdcem a mohlo by mi je umačkat. Zemřeli bychom pak oba. Ale něco ve mně tomu nedokázalo uvěřit."

When she became pregnant for the second time, doctors advised Mrs Herald to opt for an abortion, fearing her size and scar tissue left over from her Caesarean could prove fatal. But the couple decided to press ahead with the pregnancy.

Když otěhotněla podruhé, doporučili jí doktoři interupci, obávali se její výšky a také jizvy od minulého císařského řezu. Ale pár se rozhodl jít do toho.

"And my doctor, I love her to death, she's so sweet, she said, 'Okay', she said, you know, 'We'll do it.' We'll provide the best medical care we provide. You provide the faith and we'll see what happens," she added.

"Moje doktorka, do smrti ji budu milovat, řekla :"Ok, zvládneme to. My ti poskytneme tu nejlepší medicínskou péči jakou můžeme. Ty poskytneš víru a uvidíme, co se stane."

"I had the biggest belly you've ever seen in your life. If I laid down, I looked like a snail. That's how big my belly was. I looked like an Idaho potato with arms and legs. And you couldn't see my feet."

"Měla jsem to největší břicho, jaké kdy kdo mohl vidět. Když jsem si lehla, vypadala jsem jako šnek - tak velké moje břicho bylo. Vypadala jsem jako Idahoská brambora s rukama a nohama. Nebyly mi vidět ani chodidla."

Mrs Herald, who uses a wheelchair, added 20lb to her 52lb frame during the pregnancy.

Paní Herald, která užívá invalidní vozík, přibrala v průběhu těhotenství 9kg ke svým 24kg.

Now she says she loves being a mother and her newborn daughter's smile "lights up the room".

Nyní říká, že miluje být matkou a úsměv její novorozené dcery "rozsvěcuje místnost".

Her husband Wil, who is studying to become a priest, said: "I'm proud to have her as my wife. It's just a blessing that we have two wonderful children. She's a great mum. She's a terrific mum. I mean, I couldn't ask for anyone else to be the mother of my children."

Její manžel Will, který studuje, aby se stal knězem, říká: "Jsem hrdý na to, že je moje žena. Je to požehnání, že máme dvě tak úžasné děti. Ona je skvělá máma. Ohromná máma. Myslím, že jsem si nemohl přát nic lepšího, než aby byla matkou mých dětí."